Pro firmy, obce, úřady a organizace zajišťujeme komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce (BOZP), koordinátora BOZP a požární ochrany (PO):

BOZP

Identifikace nebezpečí, posuzování rizik a určení způsobu řízení a hodnocení pracovních rizik

Hygiena práce a kategorizace prací

Provádění pravidelné kontrolní činnosti

Zpracování komplexní dokumentace BOZP (organizační směrnice, místní provozní bezpečnostní předpisy, technologické postupy, pracovní postupy dle individuálních potřeb zákazníka)

Komplexní audity/prověrky, tematické a dílčí kontroly stavu BOZP a technických zařízení, strojů, přístrojů a nářadí

Roční prověrka BOZP

Šetření a součinnost při vyšetřování pracovní úrazovosti

Poradenská a konzultační činnost v BOZP

Vstupní a opakovaná školení BOZP

Odborná školení pro práce a obsluhu technických zařízení

Zastupování/účast při kontrolách státního dozoru – OIP

Koordinátor BOZP na staveništi: zajišťujeme komplexní služby Koordinátor BOZP dle zákonač.309/2006 Sb. a NV č.591/2006 Sb.

a) Koordinátor BOZP ve fázi přípravy stavby

Plán BOZP - jeho zpracování

Předání zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahující se ke stavbě, informace o rizicích a další podklady nutné pro zajištění BOZP a podmínek výkonu práce

Kontrola projektové dokumentace - navrhované stavební a technologické postupy

Součinnost při zpracování oznámení pro OIP

b) Koordinátor BOZP ve fázi realizace stavby

Koordinace jednotlivých zhotovitelů z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Účast na kontrolních dnech BOZP stavby a řešení problematiky BOZP se všemi účastníky realizace

Plán BOZP - aktualizace a kontrola dodržování plánu

Pravidelná inspekce dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zajištění fotodokumentace jednotlivých zjištění a nedostatků

Požární ochrana

Provádění pravidelné kontrolní činnosti

Zpracování požárně bezpečnostního řešení k projektům staveb

Zpracování komplexní dokumentace požární ochrany (pož. poplachové směrnice, požární řády, evakuační plány, operativní karty dle prováděné činnosti zákazníka)

Poradenská a konzultační činnost v PO

Vstupní a opakovaná školení PO

Zastupování/účast při kontrolách státního požárního dozoru – HZS

Požární asistence

Školení

Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o PO

Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o BOZP

Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek

Odborná příprava preventistů PO

Odborná školení

Školení řidičů – referenti

Školení pro práce ve výškách

Školení obsluh řetězových motorových pil

Školení obsluh křovinořezů a sekaček

Školení obsluh vysokozdvižných vozíků

Uvedené služby poskytujeme na základě jednorázových objednávek, nebo smluvního vztahu o vzájemné spolupráci pro komplexní zajištění BOZP a PO.